Quyền lợi hỗ trợ và chăm sóc y tế với bảo hiểm du lịch nước ngoài

3 năm trước


QUYỀN LỢI 1 – CHI PHÍ Y TẾ VÀ CHI PHÍ NHA KHOA DO TAI NẠN PHÁT SINH Ở NƯỚC NGOÀI

Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đến tối đa số tiền bảo hiểm quy định tại Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn các Chi phí y tế như được định nghĩa ở trên và xảy ra trong khi ở nước ngoài, liên quan đến Thương tích và Ốm đau mà Người được bảo hiểm gặp phải và không phụ thuộc vào bất cứ nguyên nhân khác.

Quyền lợi bảo hiểm này cũng sẽ bảo hiểm các Chi phi y tế phát sinh trong quá trình điều trị tiếp theo tại Việt Nam đối với Thương tích hay Ốm đau mà Người được bảo hiểm đã gặp phải trong khi ở nước ngoài. Thời hạn để tiến hành việc điều trị y tế như vậy được quy định cụ thể như sau:

 

 

 1. Nếu việc điều trị y tế đã không được thực hiện ở nước ngoài, Người được bảo hiểm phải thu xếp để được điều trị y tế tại Việt Nam trong vòng 1 tuần kể từ khi trở về Việt Nam. Kể từ ngày được điều trị lần đầu tiên tại Việt Nam, Người được bảo hiểm có tối đa không quá ba mươi mốt (31) ngày để tiếp tục việc điều trị y tế tại Việt Nam hoặc được thanh toán không quá 15% quyền lợi bảo hiểm tối đa theo quy định tại Quyền lợi 1, tuỳ thuộc vào sự việc nào xảy ra trước.
 2. Nếu việc điều trị y tế đã được thực hiện ở nước ngoài, Người được bảo hiểm có tối đa ba mươi mốt (31) ngày kể từ khi trở về Việt nam để tiếp tục việc điều trị y tế tại Việt Nam, hoặc được thanh toán không quá 15% quyền lợi bảo hiểm tối đa theo quy định tại Quyền lợi 1, tuỳ thuộc vào sự việc nào xảy ra trước.

Tổng số tiền tối đa có thể được thanh toán cho Người được bảo hiểm theo quy định tại điểm (a) hoặc (b) nêu trên khi Người được bảo hiểm đạt 65 tuổi trở lên sẽ bằng không quá 2,5% quyền lợi bảo hiểm tối đa theo quy định tại Quyền lợi 1.

Chú ý: Trong mọi trường hợp, tổng Chi phí ý tế phát sinh ở nước ngoài và tại Việt Nam sẽ không vượt quá quyền lợi bảo hiểm tối đa theo quy định tại Quyền lợi 1.

Việc điều trị y tế bởi một bác sỹ điều trị bằng thảo dược, châm cứu, phương pháp nắn khớp xương và nắn xương đối với Thương tích gặp phải ở nước ngoài được thanh toán đến tối đa [4.200.000 VND] cho một tai nạn.

Nếu Người được bảo hiểm được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần các chi phí y tế từ bất kỳ người nào hay nguồn nào khác, Công ty sẽ chỉ thanh toán cho phần Chi phí y tế vượt quá số tiền đã được hoàn trả cho đến các giới hạn được áp dụng. Công ty sẽ chỉ hoàn trả các chi phí phát sinh ở Việt Nam (nếu có) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành ở Việt Nam.

 

 

QUYỀN LỢI 2 – TRỢ CẤP KHI NẰM VIỆN

Công ty sẽ thanh toán tối đa đến giới hạn được quy định theo Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn cho việc nằm viện do Thương tích hay Ốm đau như được định nghĩa ở đây mà Người được bảo hiểm gặp phải ở nước ngoài. Công ty sẽ trả [1.050.000 VNĐ]/ngày cho Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm phải nằm viện trong khi ở nước ngoài. Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi kết thúc thời gian nằm viện.

QUYỀN LỢI 3 – DI CHUYỂN Y TẾ KHẨN CẤP

Trong trường hợp, Người được bảo hiểm bị Thương tích hoặc Ốm đau trong khi ở nước ngoài và nếu theo ý kiến của Travel Guard, hoặc đại diện có thẩm quyền của Travel Guard, cần phải chuyển Người được bảo hiểm đến một nơi khác để điều trị y tế, hoặc đưa Người được bảo hiểm trở lại Việt Nam, Travel Guard hoặc người đại diện được uỷ quyền của Travel Guard sẽ thu xếp để đưa Người được bảo hiểm đi cấp cứu bằng cách sử dụng những phương tiện phù hợp nhất, căn cứ vào mức độ nghiệm trọng của tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm. Công ty sẽ thanh toán trực tiếp cho Travel Guard các chi phí được bảo hiểm đến giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn.

Phương tiện vận chuyển cấp cứu do Travel Guard hoặc đại diện có thẩm quyền của Travel Guard thu xếp có thể bao gồm phương tiện cấp cứu bằng đường không, đường bộ hoặc các phương tiện vận chuyển hàng không thông thường, phương tiện vận chuyển đường sắt hoặc các phương tiện thích hợp khác. Travel Guard hoặc người đại diện có thẩm quyền của tổ chức này sẽ quyết định việc lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp và điểm đến cuối cùng duy nhất dựa trên các yêu cầu về y tế.

Các chi phí được bảo hiểm bao gồm những chi phí cho những dịch vụ mà Travel Guard cung cấp và/hoặc thu xếp để vận chuyển Người được bảo hiểm, các dịch vụ y tế và các thiết bị/đồ dùng y tế cần thiết phát sinh cho việc vận chuyển y tế cấp cứu của Người được bảo hiểm và tuân theo loại trừ dưới đây:

 1. Bất kỳ chi phí nào phát sinh cho các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và Người được bảo hiểm không có nghĩa vụ thanh toán, hay các chi phí khác đã được tính trong chi phí trọn gói của Chuyến đi theo lịch trình.
 2. Các chi phí trả cho những dịch vụ không được Travel Guard hay người đại diện được uỷ quyền của Travel Guard chấp thuận và thu xếp, trừ trường hợp, Công ty bảo lưu quyền không áp dụng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm này khi Người được bảo hiểm hay Người đi cùng của Người được bảo hiểm không thể thông báo cho Travel Guard trong tình trạng sức khoẻ khẩn cấp vì những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Trong mọi trường hợp, Công ty bảo lưu quyền bồi hoàn cho Người được bảo hiểm chỉ những chi phí phát sinh cho các dịch vụ mà lẽ ra Travel Guard đã cung cấp trong các tình huống tương tự và tối đa đến giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn.

QUYỀN LỢI 4 – ĐƯA THI HÀI VỀ VIỆT NAM

Nếu do Thương tích hay Ốm đau mà Người được bảo hiểm gặp phải trong khi ở nước ngoài khiến cho Người được bảo hiểm tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra Thương tích hay ngày bắt đầu Ốm đau, Travel Guard hoặc người đại diện được uỷ quyền của Travel Guard sẽ thu xếp để đưa thi hài của Người được bảo hiểm về Việt Nam. Công ty sẽ thanh toán trực tiếp cho Travel Guard các chi phí được bảo hiểm liên quan đến việc đưa thi hài về nước như vậy tối đa đến giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn.

Công ty cũng sẽ bồi hoàn cho người thừa kế của Người được bảo hiểm những chi phí đã phát sinh thực tế cho các dịch vụ và các thiết bị do dịch vụ tang lễ cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tiền quan tài, chi phí ướp xác hay hoả táng nếu được lựa chọn.

Công ty không bồi thường cho các chi phí sau đây:

 1. Bất kì chi phí nào phát sinh cho các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp mà Người được bảo hiểm không có nghĩa vụ thanh toán, hay các chi phí khác đã được tính trong chi phí của Chuyến đi theo lịch trình.
 2. Bất kì chi phí phát sinh cho việc vận chuyển thi hài của Người được bảo hiểm nhưng không được Travel Guard hay người đại diện được uỷ quyền của Travel Guard chấp thuận và thu xếp.

QUYỀN LỢI 5 – ĐƯA THI HÀI VỀ NƯỚC NGUYÊN XỨ

Nếu do Thương tích hay Ốm đau mà Người được bảo hiểm gặp phải trong khi ở nước ngoài khiến cho Người được bảo hiểm tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra Thương tích hay ngày bắt đầu Ốm đau, Travel Guard hoặc người đại diện được uỷ quyền của Travel Guard sẽ thu xếp để đưa thi hài của Người được bảo hiểm về nước nguyên xứ của Người được bảo hiểm. Công ty sẽ thanh toán trực tiếp cho Travel Guard các chi phí được bảo hiểm liên quan đến việc đưa thi hài về nước như vậy tối đa đến giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn.

Công ty cũng sẽ bồi hoàn cho người thừa kế của Người được bảo hiểm những chi phí đã phát sinh thực tế cho các dịch vụ và các thiết bị do dịch vụ tang lễ cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tiền quan tài, chi phí ướp xác hay hoả táng nếu được lựa chọn.

Công ty không bồi thường cho các chi phí sau đây:

 1. Bất kì chi phí nào phát sinh các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và Người được bảo hiểm không có nghĩa vụ thanh toán, hay các chi phí khác đã được tính trong chi phí của Chuyến đi theo lịch trình.
 2. Bất kì chi phí phát sinh cho việc vận chuyển thi hài của Người được bảo hiểm nhưng không được Travel Guard hay người đại diện được uỷ quyền của Travel Guard chấp thuận và thu xếp.

 

 

QUYỀN LỢI 6 – DỊCH VỤ TRỢ GIÚP TOÀN CẦU TRAVEL GUARD

Các dịch vụ cấp cứu và hỗ trợ toàn cầu sau đây luôn sẵn sàng 24/24 giờ đối với Người được bảo hiểm:

 • Tư vấn/chỉ dẫn về dịch vụ y tế
 • Trợ giúp đối với việc nhập viện (bao gồm bảo lãnh đặt cọc viện phí và thanh toán trực tiếp chi phí nằm viện)
 • Vận chuyển y tế cấp cứu và đưa thi hài về nước
 • Trợ giúp về dịch vụ hành lý
 • Trợ giúp về dịch vụ pháp lý
 • Trợ giúp thu xếp vé khẩn cấp

QUYỀN LỢI 7 – THĂM VIẾNG TẠI BỆNH VIỆN

Trong trường hợp, Người được bảo hiểm phải nằm viện tại nước ngoài hơn 5 ngày trở lên do Thương tích nghiêm trọng hoặc Ốm đau nghiêm trọng và tình trạng sức khoẻ của người đó không cho phép tiến hành vận chuyển cấp cứu và không có người lớn nào trong gia đình của Người được bảo hiểm có mặt để chăm sóc Người được bảo hiểm, Công ty sẽ thanh toán đến tối đa giới hạn trách nhiệm cho Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn các chi phí đi lại hợp lý (bao gồm tiền vé máy bay, vé tàu hoả hay vé tàu biển hạng phổ thông), tiền phòng ở khách sạn cho một Người Thân hay bạn bè của Người được bảo hiểm để đến thăm và ở lại với Người được bảo hiểm cho đến khi Người được bảo hiểm có đủ sức khoẻ để trở về Việt Nam.

QUYỀN LỢI 8 – THĂM VIẾNG ĐỂ THU XẾP VIỆC TANG LỄ

Trong trường hợp, Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn hay Ốm đau trong khi đang ở nước ngoài và không có thành viên nào trong gia đình là người lớn ở bên Người được bảo hiểm, Công ty sẽ thanh toán đến tối đa giới hạn trách nhiệm cho Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn các chi phí đi lại hợp lý (bao gồm tiền vé máy bay, vé tàu hoả hay vé tàu biển hạng phổ thông), tiền phòng ở khách sạn cho một người họ hàng hay bạn bè của Người được bảo hiểm để giúp thu xếp những thủ tục cuối cùng tại nơi đến của Người được bảo hiểm.

Lưu ý: Công ty sẽ chỉ thanh toán cho các khiếu nại phát sinh theo một trong hai Quyền lợi 7 hoặc Quyền lợi 8 chứ không phải cả hai.

 

 

QUYỀN LỢI 9 – CHĂM SÓC TRẺ EM

Trong trường hợp, Người được bảo hiểm phải nằm viện ở nước ngoài và không có người lớn nào khác đi cùng (các) con của Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, trong giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn, Công ty sẽ thanh toán các chi phí đi lại hợp lý (bao gồm tiền vé máy bay, vé tàu hoả hay vé tàu biển hạng phổ thông), tiền phòng ở khách sạn cho một Người Thân hay bạn bè của Người được bảo hiểm để đưa trẻ em về Việt Nam/nước nguyên xứ.

Godiva Travel - Hotline 094 2834600

Bài viết liên quan

Loading

Bảo hiểm du lịch nước ngoài - Ưu đãi dành cho khách chơi Golf

Nếu do hậu quả của hư hỏng, dụng cụ chơi golf được chứng minh là không thể sửa chữa một cách có hiệu quả kinh tế, Công ty sẽ giải quyết bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này như là dụng cụ đó đã bị mất.
Loading

Quy tắc bảo hiểm du lịch với tất cả các trường hợp

TAI NẠN hoặc DO TAI NẠN có nghĩa là một sự kiện bất ngờ, không lường trước được và ngẫu nhiên hoàn toàn gây ra bởi yếu tố bạo lực, từ bên ngoài và nhìn thấy được của Người được bảo hiểm.
Loading

Quyền lợi hỗ trợ các vấn để vể hành lý và chuyến bay

Trong giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn, Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về việc mất hay hư hỏng hành lý cá nhân xảy ra tại nước ngoài